Boland Press, 2023, 10Euros + postage

Coiscéim, 2019, 7.50 Euros + postage

Boland Press, 2015, 10 Euros + postage

Leabhar Press, 2011, 10 Euros + postage

The Works Poetry, 2008, 10 Euros + postage

Rectory Press, 2005, 10 Euros + postage

O’B Publishing 2001